Charaktery platforma edukacyjna

[* *}
Przypomnij hasło Zarejestruj się

Regulamin

 

REGULAMIN PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

AKADEMIA CHARAKTERY

 

§ 1.

WSTĘP

 1. Platforma szkoleniowa dostępna pod adresem internetowym http://akademiacharaktery.pl stanowi własność spółki Forum Media Polska sp. z.o.o. z siedzibą w Poznaniu (Polska), ul. Polska 13, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037307, NIP: 7811551223, REGON: 631046924, kapitał zakładowy 300 000,00  zł, adres poczty elektronicznej: bok@forum-media.pl. Spółka zwana jest dalej Usługodawcą lub Sprzedawcą.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady użytkowania platformy szkoleniowej oraz sprzedaży usług w postaci kursów dostępnych na Platformie szkoleniowej.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności dostępnej na stronie https://akademiacharaktery.pl/pages/polityka-prywatnosci.

§ 2.

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się podane niżej definicje:

 1. Platforma szkoleniowa – platforma internetowa dostępna pod adresem http://akademiacharaktery.pl, służąca do udostępniania kursów szkoleniowych dla zainteresowanych osób.
 2. Użytkownik – każda osoba fizyczna, korzystająca z Platformy szkoleniowej.
 3. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy przyznają zdolność prawną, która za pośrednictwem Konta kupiła dostęp do Kursu.
 4. Kurs – odpłatny pojedynczy kurs online (szkolenie e-learningowe) dostępny na Platformie szkoleniowej.
 5. Rejestracja – zawarcie przez Użytkownika umowy o świadczenie usług dostępu do Platformy szkoleniowej na warunkach określonych niniejszym Regulaminem, dla której Użytkownik podaje swoje dane kontaktowe oraz akceptuje niniejszy Regulamin.
 6. Konto – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem zbiór danych w systemie teleinformatycznym Platformy szkoleniowej, w którym gromadzone są dane dotyczące Użytkownika, Klienta oraz zakupionych Kursów.
 7. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych (niejawny, znany tylko użytkownikowi), niezbędny do autoryzowanego dostępu do Konta i korzystania z zasobów Platformy szkoleniowej.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin Platformy szkoleniowej.
 9. Zamówienie – czynność podejmowana przez zarejestrowanego Użytkownika, polegająca na wyborze w ramach Platformy szkoleniowej określonego Kursu zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Usługodawcą umowy sprzedaży na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 10. Formularz Kontaktowy – formularz dostępny na Platformie szkoleniowej, który umożliwia Użytkownikowi kontakt z Usługodawcą.

§ 3.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin jest nieprzerwanie dostępny pod adresem http://akademiacharaktery.pl w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

§ 4.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania z Platformy szkoleniowej, w tym uczestnictwa w organizowanych za pośrednictwem Platformy szkoleniowej Kursach, niezbędne jest posiadanie:

a)         komputera, tabletu, smartfona lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu;

b)        dowolnej aktualnej przeglądarki internetowej (co najmniej Internet Explorer 7, Firefox 3.x, Safari 4.x, Google Chrome) z zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player;

c)         indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail (wymagany dla rejestracji na Platformie szkoleniowej, w tym w celu uzyskiwania dostępu do Kursów).

§ 5.
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA / KLIENTA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy szkoleniowej i jej funkcjonalności zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych przy korzystaniu z Platformy szkoleniowej oraz oferowanych za jej pośrednictwem usług.
 3. Zabrania się korzystania z Platformy szkoleniowej w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych osób oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Platformy szkoleniowej treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes Usługodawcy lub osób trzecich.
 4. W przypadku zmiany swoich danych podanych na potrzeby Platformy szkoleniowej, Użytkownik jest odpowiedzialny za ich poprawienie lub uzupełnienie.
 5. Opis każdego Kursu, w tym ilość modułów tematycznych, sposób odbywania Kursu jest wskazany przy opisie każdego Kursu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści kursów.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Usługodawca nie nadał Użytkownikowi uprawnień.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta oraz cofnięcia przyznanego dostępu do zasobów Platformy szkoleniowej w sytuacji, gdy Użytkownik lub Klient podejmuje umyślne działania, zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu Platformy szkoleniowej, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby Platformy szkoleniowej bez zgody Usługodawcy oraz zachowuje się w stosunku do Usługodawcy oraz innych Użytkowników w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
 8. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 7 Regulaminu opłata za udział w Kursie nie podlega zwrotowi w całości lub części w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem.
 9. Użytkownik uzyskujący dostęp do Platformy szkoleniowej w imieniu Klienta reprezentuje Klienta przy akceptacji treści niniejszego Regulaminu. Regulamin zaakceptowany przez Użytkownika działającego w imieniu Klienta, wiąże Klienta.
 10. Przystępując do korzystania z Platformy Szkoleniowej Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.

§ 6.
DOSTĘP DO PLATFORMY SZKOLENIOWEJ

 1. Użytkownik może uzyskać dostęp do Platformy szkoleniowej poprzez otwarcie strony internetowej. Zakup Kursu możliwy jest wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników, po zalogowaniu się na Platformie szkoleniowej.
 2. Użytkownik może założyć indywidualne Konto. Założenie Konta nie jest wymagane, aby przeglądać stronę internetową Platformy szkoleniowej, natomiast jest niezbędne, aby dokonać zakupu Kursu.
 3. Jedno Konto może być wykorzystywane tylko przez jednego Użytkownika.
 4. Założenie Konta jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu.
 5. Loginem, służącym do logowania na Koncie i identyfikacji Użytkownika przez Usługodawcę, jest podany przez Użytkownika adres e-mail.
 6. W celu założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest wykonać następujące czynności:

a)    podać swój adres skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), który będzie jego loginem;

b)    ustalić Hasło;

c)    potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptować jego treść;

d)    kliknąć w link potwierdzający rejestrację, wysłany na adres skrzynki, podanej zgodnie z lit. a) niniejszego ustępu.

 1. Tylko łączne spełnienie warunków, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu doprowadzi do Rejestracji na Platformie szkoleniowej.
 2. Umowa o świadczenie usługi – prowadzenie Konta - zostaje zawarta na czas nieokreślony w chwili spełnienia warunków korzystania z usługi Konta, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe używanie loginu i Hasła, które powinny być przechowywane w poufności. W razie podejrzenia, że login oraz Hasło Użytkownika znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznej zmiany Hasła. Jeżeli Użytkownik lub Klient podejrzewa, że doszło do nieautoryzowanego korzystania z jego Konta powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę.
 4. Usługodawca oświadcza, iż charakter usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników oraz Klientów przez osoby nieuprawnione. Użytkownicy i Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które w sposób możliwie pełny zabezpieczają ich przed ww. zagrożeniem, w szczególności korzystać z urządzeń chronionych przez programy antywirusowe oraz stosować programy chroniące tożsamość Użytkowników oraz Klientów.
 5. Usługodawca nigdy nie zwróci się do Użytkownika lub do Klienta o udostępnienie swojego Hasła.
 6. Użytkownik po dokonaniu Rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na swoje Konto i dokonywać zmian podanych przez siebie danych, z tym zastrzeżeniem, że dane te powinny odpowiadać rzeczywistości i być aktualne.
 7. Użytkownik oraz Klient ma prawo rezygnacji w każdej chwili z korzystania z zasobów Platformy szkoleniowej, poprzez wysłanie żądania usunięcia swojego Konta. Żądanie takie należy przesłać na adres e-mail bok@forum-media.pl.
 8. Usługodawca usuwa Konto i wszystkie zgromadzone na nim dane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania żądania od Użytkownika lub Klienta.
 9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia Konta bez zgody Użytkownika lub Klienta w następujących przypadkach:

a)    nieprzestrzegania przez Użytkownika lub Klienta postanowień Regulaminu,

b)   podania nieprawdziwych lub nieaktualnych danych przez Użytkownika lub Klienta,

c)    korzystania przez Użytkownika lub Klienta z Platformy szkoleniowej w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa czy zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.

 1. Przed usunięciem Konta z powodu naruszenia postanowień Regulaminu Usługodawca wezwie Użytkownika lub odpowiednio Klienta do zaprzestania naruszania wyznaczając 14-dniowy termin, po którego bezskutecznym upływie Konto zostanie usunięte.

§ 7.

CENY I PŁATNOŚĆ

 1. Wszystkie ceny podane na Platformie szkoleniowej wyrażone są w polskich złotych (PLN) oraz są cenami brutto.
 2. Płatności mogą być dokonywane wyłącznie w walucie PLN.
 3. Cena, podana na Formularzu Zamówienia Kursu jest ceną wiążącą.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen za Kurs dostępny na Platformie szkoleniowej. Zmiana ceny danego Kursu w żadnym przypadku nie może zostać dokonana w stosunku do Klienta, który złożył już Zamówienie na ten Kurs. Cena podana na Platformie szkoleniowej wiąże zarówno Klienta, jak i Usługodawcę.
 5. Począwszy od 1 czerwca 2020 r. do każdego Zamówienia Usługodawca wystawia elektroniczną fakturę VAT, którą przesyła na adres e-mail Użytkownika. Do tego czasu, jeżeli Użytkownik nie otrzymał automatycznie faktury powinien napisać w tej sprawie do Usługodawcy na adres bok@forum-media.pl.
 6. Klient dokonuje płatności za zamówiony Kurs na rachunek bankowy Usługodawcy z wykorzystaniem metod płatności elektronicznej dostępnych w danym czasie na Platformie szkoleniowej.
 7. W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę pełnej zapłaty za Zamówienie  w terminie 14 dni od daty dokonania zakupu, Usługodawca zawiesi dostęp do udostępnionych materiałów do czasu dokonania pełnej zapłaty.

 

§ 8.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Użytkownik, który chce uczestniczyć w organizowanych za pośrednictwem Platformy szkoleniowej Kursach dokonuje Rejestracji na Platformie szkoleniowej, składa Zamówienie za pośrednictwem witryny zawierającej opis Kursu oraz uiszcza opłatę za udział w Kursie przy użyciu dostępnej formy płatności.
 2. Użytkownik może składać Zamówienia przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży dostępu do Kursu następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia za witryny zawierającej opis Kursu i dokonanie zapłaty.
 4. Zarejestrowany Użytkownik na witrynie zawierającej opis Kursu wybiera przycisk „Uzyskaj dostęp” a następnie „Przejdź do płatności”.
 5. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Klientowi informacji potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na mail podany przy Rejestracji.
 6. Kurs zakupiony przez Klienta jest dostępny dla Klienta przez okres nie krótszy niż 270 dni.
 7. Kurs może być udostępniany Klientowi od razu w całości, a także kolejnymi częściami zgodnie z harmonogramem danego Kursu. W każdym przypadku harmonogram Kursu zawarty jest w opisie szczegółowym  Kursu.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramów Kursów dostępnych na Platformie szkoleniowej z ważnych przyczyn (np. choroba prelegenta) lub usterek technicznych. O każdej zmianie harmonogramu Kursu po jego wykupieniu Klient jest informowany indywidualnie.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówienia Kursu w przypadku złożenia Zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację lub w razie rażącego naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

§ 9.

REKLAMACJE KURSÓW

 1. Klient będący konsumentem, ma prawo do reklamacji Kursu wchodzącego w skład Zamówienia.
 2. Jeżeli zakupiony Kurs jest wadliwy, Klient będący konsumentem może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi wady rzeczy sprzedanej. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność towaru z umową.
 3. Klient będący konsumentem dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące danego Produktu lub Usługi płatnej. Celem przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie w reklamacji: swojego imienia i nazwiska, daty zgłoszenia, numeru dowodu sprzedaży, nazwy i ilości reklamowanego towaru, opisu i rodzaju wady, żądania konsumenta, danej kontaktowej (telefon lub adres e-mail).
 4. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres: Forum Media Polska sp. z.o.o., ul. Polska 13, 60-595 Polska lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@forum-media.pl
 5. Uprawnienia Klienta będącego konsumentem regulują przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz odnośne przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, które znajdują w niniejszym Regulaminie zastosowanie.
 6. Jeżeli Kurs płatny ma wadę, Klient będący konsumentem może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży,

chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Kurs na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Kursu wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady.

 1. Klient będący konsumentem nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada Kursu jest nieistotna.
 2. Klient będący konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę:
  1. usunięcia wady żądać wymiany Kursu na wolny od wad albo
  2. zamiast wymiany Kursu żądać usunięcia wady,

chyba że doprowadzenie Kursu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Kursu z wadą pozostaje do ich wartości bez wady.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem strony zwrócą sobie nawzajem dokonane świadczenia zgodnie z postanowieniami § 11. Regulaminu.
 2. Serwis zobowiązuje się powiadomić Klienta będącego konsumentem o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni od daty jej złożenia. Wszelkie informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego Sprzedawca będzie przekazywał Klientowi będącemu konsumentem na dane adresowe i kontaktowe podane przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 3. Koszty wymiany lub usunięcia wady Kursu ponosi Sprzedawca.
 4. W przypadku Klienta niebędącego konsumentem wyłącza się rękojmię Sprzedawcy za wady Kursu.

§ 10.

REKLAMACJA PLATFORMY SZKOLENIOWEJ I ZGŁASZANIE NADUŻYĆ

 1. Zarejestrowanemu Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 2. Reklamacje należy kierować pisemnie na adres Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres bok@forum-media.pl.
 3. Każdej osobie, której prawa zostały naruszone poprzez treści opublikowane na Platformie szkoleniowej przysługuje prawo do zgłoszenia nadużycia. Zgłoszenie przesyła się w sposób wskazany w ust. 2 powyżej.
 4. Reklamacje/zgłoszenia nadużycia będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich wpływu na adres Usługodawcy, zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej.
 5. Osoba zgłaszająca reklamację lub nadużycie zostanie powiadomiona o sposobie załatwienia sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adres, z którego przesłano reklamację/zgłoszenie nadużycia.

§ 11.

ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługodawca lub zarejestrowany Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy oraz z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu.
 2. Zarejestrowany Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia swojego Konta na adres e-mail Usługodawcy bok@forum-media.pl. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje o tym zarejestrowanego Użytkownika na podany przez niego podczas rejestracji adres e-mail. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 4. W przypadku, gdyby rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie ust. 3 niniejszego paragrafu miałoby wiązać się dla Klienta z poniesieniem przez niego szkody (utrata dostępności do wykupionych Kursów) Usługodawca może przyjąć jedno z dwóch rozwiązań:

a)    może zwrócić Klientowi należność za Kurs, proporcjonalnie do okresu i zakresu jego wykorzystania z uwzględnieniem okresu 270 dni jako standardowego okresu użyteczności Kursu, o którym mowa w § 8 ust. 5 Regulaminu; jeżeli takie działanie nie byłoby usprawiedliwione okolicznościami zwrot należności za Kurs powinien być dokonany w całości;

b)   za zgodą Klienta - może przenieść Kurs udostępniony w ramach likwidowanego Konta Użytkownika na inne Konto Użytkownika pozostającego w organizacji Klienta;

c)    może wydłużyć funkcjonowanie Platformy szkoleniowej dla Użytkownika, którego Konto ma podlegać likwidacji, do upływu okresu 270 dni od chwili udostępnienia Kursu, który to okres stanowi przeciętny okres użyteczności Kursu; w tym okresie za pośrednictwem likwidowanego Konta nie można dokonać zakupu nowych Kursów ani wydłużyć funkcjonowania dotychczas zakupionych Kursów.

 1. W przypadku podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zakończeniu funkcjonowania Platformy szkoleniowej Usługodawca w pierwszej kolejności zawiesza sprzedaż Kursów. W stosunku do Klientów, którzy posiadają wykupione i aktywne Kursy postanowienia ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi będącemu konsumentem materiały elektroniczne bezpośrednio po dokonaniu zakupów, pod warunkiem złożenia wyraźnego oświadczenia przez Użytkownika o zgodzie na udostępnienie materiałów przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie w związku z tym prawa odstąpienia od umowy (art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta).
 3. Jeżeli Klient będący konsumentem nie wyrazi zgody, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, Usługodawca nie udostępnia Klientowi zamówionych materiałów przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia. W tym okresie Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podania przyczyny tego odstąpienia. Pouczenie o odstąpieniu od umowy i wzór formularza odstąpienia od umowy zawarte są na końcu niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe w celu realizacji prawa do odstąpienia. W takim przypadku Sprzedawca udostępni Klientowi będącemu konsumentem materiały dopiero po upływie terminu prawa do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu konsumentem wszystkie otrzymane płatności.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu przesyła się w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedawcy (wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu) lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: bok@forum-media.pl, przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 12.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Platformy szkoleniowej przebiegało bez zakłóceń, bez usterek i niedogodności dla Użytkowników.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Platformy szkoleniowej, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Klientów o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Platformy szkoleniowej.
 3. Klient, który na skutek usterek po stronie Usługodawcy nie ma możliwości korzystania z Platformy szkoleniowej, zgłasza ten fakt Usługodawcy za pomocą Formularza Kontaktowego albo mailowo na adres bok@forum-media.pl. Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Platformy szkoleniowej.

§ 13.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Platforma szkoleniowa jest własnością Usługodawcy. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy, które są podawane na stronie, są własnością Usługodawcy lub prawo do posługiwania się nimi przez Usługodawcę wynika z odrębnych umów z podmiotami uprawnionymi. Zawarte na Platformie szkoleniowej materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie przepisami prawa autorskiego.
 2. Platforma szkoleniowa, jak też poszczególne jej elementy nie mogą być modyfikowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że Usługodawca wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę.
 3. Użytkownicy nie mają prawa bez uprzedniej wyraźnej zgody Usługodawcy korzystać z materiałów i utworów zamieszczanych na Platformie szkoleniowej pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Usługodawcy oraz wobec autorów poszczególnych utworów. Udostępnienie Kursu przez Platformę szkoleniową uznaje się za zgodę Usługodawcy na korzystanie z Kursu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych Kursach, w tym w szczególności opracowania tekstowe, nagrania, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Użytkownika, który wykupił do nich dostęp. Użytkownik może je wykorzystywać bez pisemnej zgody Usługodawcy wyłącznie na użytek własny, w tym na użytek swojej firmy/organizacji, ale bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów.
 5. Wykupienie dostępu do Kursu oznacza udzielenie przez Usługodawcę na rzecz Klienta licencji na wykorzystywanie Kursu przez okres nie krótszy niż kolejne 270 dni od chwili udostępnienia Kursu. Licencja uprawnia do korzystania z materiałów objętych ochroną prawno-autorską przez jednego Użytkownika, uprawnionego do korzystania z Konta za pośrednictwem którego wykupiono dostęp do Kursu.

§ 14.

ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany mogą zostać wprowadzone w szczególności w celu uwzględnienia zmian w przepisach prawa, zmian funkcji oferowanych za pośrednictwem Platformy szkoleniowej, wprowadzenia lub wycofania usług na Platformie szkoleniowej, doprecyzowywania zagadnień budzących wątpliwości Użytkowników lub Klientów.
 2. Zmiana postanowień Regulaminu nie może prowadzić do utraty przez Użytkownika lub Klienta praw nabytych, jeżeli zostały nabyte zgodnie z prawem.
 3. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Platformę szkoleniową do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia, chyba że postanowienia nowej wersji Regulaminu są bardziej korzystne.
 4. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkowników posiadających Konto, przesyłając odpowiednią informację na wskazane przez nich adresy skrzynki poczty elektronicznej. Usługodawca umieści na stronie internetowej Platformy szkoleniowej ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu.
 5. Jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, winien zawiadomić o tym Usługodawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o zmianie Regulaminu na adres bok@forum-media.pl. Brak sprzeciwu w terminie 14 dnia od daty zawiadomienia poczytywany będzie w razie wątpliwości za akceptację nowej wersji Regulaminu. Złożenie sprzeciwu przez Użytkownika uznaje się za wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, do którego postanowienia § 11 ust. 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
 6. Nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu zmiana formy i charakteru prowadzenia Platformy szkoleniowej, w szczególności zmiana oprawy graficznej Platformy szkoleniowej, dodanie nowych funkcjonalności i tym podobne, o ile zmiany te nie są sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 15.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Niniejszy zapis nie stanowi wyrażenia ogólnej zgody Usługodawcy na pozasądowe rozwiązywanie wszystkich sporów. Usługodawca w każdym przypadku podejmuje indywidualną decyzję.
 2. Wszelkie spory między Usługodawcą a Użytkownikiem lub Klientem prawu polskiemu oraz jurysdykcji polskich sądów powszechnych.
 3. W przypadku posługiwania się przez Użytkowników lub Klientów wzorcami umownymi (ogólne warunki umów, regulaminy, itp.) wyłącza się postanowienia wskazanych wzorców umownych. Na wypadek gdyby Użytkownik lub Klient posługiwał się wzorcem umownym (Regulamin zakupów, Ogólne warunki zakupów itp.), którego zastosowania w całości lub w części nie dałoby się wyłączyć, a który w jakiejkolwiek części miałby wyłączać lub ograniczać zastosowanie niniejszego Regulaminu, uznaje się, że taki Użytkownik lub Klient nie ma prawa do dokonywania Zamówień za pośrednictwem Platformy szkoleniowej, a wszelkie ewentualne dokonane Zamówienia nie podlegają wykonaniu, a w razie wykonania, pełne koszty realizacji Zamówienia oraz jego zwrotu do Usługodawcy podlegają zwrotowi na rzecz Usługodawcy.

 

 

 

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (…) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;. (art. 38 pkt 10 ustawy o prawach konsumenta).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas
na adres spółki Forum Media Polska sp. z.o.o, ul. Polska 13, 60-595 Poznań lub adres poczty elektronicznej: bok@forum-media.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności. Płatności odsyłamy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Do:

Forum Media Polska Sp. z o.o.

ul. Polska 13

60-595 Poznań

http://www.charaktery.eu

bok@forum-media.pl


- Ja, niżej podpisany(a) ________________________ (imię, nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej usługi: ____________________________

- Data zawarcia umowy: _______________________________

 

- Adres konsumenta: ______________________________

 

- Data wypełnienia formularza: ___________________________

 

 

Podpis konsumenta ________________________________________

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)